Privacyverklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Koncerna geleverde producten en diensten. Koncerna, gevestigd te Van Ravesteyn-erf 479, 3315 DV te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koncerna verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan Koncerna hebt verstrekt. Gegevens die Koncerna van jou nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Koncerna in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Opleidingsniveau cq werk- en denkniveau (t.b.v. loopbaantestplatform)
• Eventuele bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens

Verwerkt Koncerna ook bijzondere persoonsgegevens?

Koncerna verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, met uitzondering van die bijzondere persoonsgegevens die in het coachingstraject ter sprake komen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, levensbeschouwelijke overtuiging of etnische gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Koncerna wil jou goed van dienst zijn en gebruikt jouw gegevens om:
• je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
• je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
• om je aan te melden voor gerichte loopbaantesten op een loopbaantestplatform. Hiervan ontvang je te allen tijde bericht vanuit het betreffende platform.
• om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld bij belastingaangiftes.
• om de dienstverlening van Koncerna middels promotie- of marketingmiddelen onder de aandacht te brengen. Wilt je hiervoor niet benaderd worden, dan kun je dit aan Koncerna melden of je kunt je middels een hyperlink in de betreffende promotie- of marketinguiting hiervoor afmelden.

Koncerna kan jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Koncerna gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Koncerna houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Koncerna zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Koncerna zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Koncerna verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken binnen onze overeenkomst (denk hierbij onder meer aan loopbaantesten, data-opslag en e-mailverkeer), sluit Koncerna een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek en werking website

Koncerna gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Koncerna wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Koncerna gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Op de website van Koncerna worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics en Google Tag Manager, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook gebruikt Koncerna deze gegevens om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze wil Koncerna haar dienstverlening optimaliseren. Om dit te doen maakt Koncerna ook gebruik van het IP-adres van jouw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Verwijzingen naar websites van derden

Op de website van Koncerna kun je hyperlinks aantreffen naar andere websites. Koncerna draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij Koncerna bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@koncerna.nl.

Beveiliging

Koncerna hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Koncerna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Koncerna toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Koncerna gebruikmaakt van de diensten van derden, zal Koncerna in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op met Koncerna.

Jouw privacyrechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal Koncerna je hierover binnen 15 werkdagen na ontvangst van dit verzoek informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@koncerna.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact opnemen met Gerard de Winter via info@koncerna.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 10 mei 2018 en aangepast op 1 juli 2020.