Privacyverklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Koncerna geleverde producten en diensten. Koncerna, gevestigd te Van Ravesteyn-erf 479, 3315 DV te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koncerna verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Koncerna van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Koncerna in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens

Verwerkt Koncerna ook bijzondere persoonsgegevens?

Koncerna verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, levensbeschouwelijke overtuiging of etnische gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Koncerna wil u goed van dienst zijn en gebruikt uw gegevens om:
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• om goederen en diensten bij u af te leveren.
• om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld bij belastingaangiftes.
• om de dienstverlening van Koncerna middels promotie- of marketingmiddelen onder de aandacht te brengen. Wilt u hiervoor niet benaderd worden, dan kunt u ons dit melden of u kunt zich middels een hyperlink in de betreffende promotie- of marketinguiting hiervoor afmelden.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Koncerna gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving. Koncerna houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Koncerna zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit Privacy Statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Koncerna zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Koncerna verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek en werking website

Koncerna gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website houden we algemene bezoekgegevens bij via Google Analytics en Google Tag Manager, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook gebruiken wij deze gegevens om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze optimaliseren wij onze dienstverlening. Om dit te doen maken wij ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Verwijzingen naar websites van derden

Op onze site kunt u hyperlinks aantreffen naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@koncerna.nl.

Beveiliging

Koncerna hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Koncerna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Koncerna toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Koncerna gebruikmaakt van de diensten van derden, zal Koncerna in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Koncerna u hierover binnen 15 werkdagen na ontvangst van dit verzoek informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@koncerna.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Gerard de Winter via info@koncerna.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 10 mei 2018